Web. "/>

2 chronicles 20 15 tagalog

zj

May 12, 2009 · YOUR BATTLE IS THE LORD’S (see 2 Chronicles 20:15) The reason I am writing this is to remind you the battle you are facing is not yours, but God’s. If you are a child of his, you can be certain that Satan will “rage against you.” In 2 Chronicles 20, a great multitude came against God’s people.. qkhkar
qx

The Book of Chronicles ( Hebrew: דִּבְרֵי־הַיָּמִים Dīvrē-hayYāmīm) is a book in the Hebrew Bible, found as two books ( 1-2 Chronicles) in the Christian Old Testament. Chronicles is the final book of the Hebrew Bible, concluding the third section of the Jewish Tanakh, the Ketuvim ("Writings").

Web. 17 Kayo'y hindi magkakailangan na makipaglaban sa pagbabakang ito: magsilagay kayo, magsitayo kayong panatag, at tingnan ninyo ang pagliligtas, ng Panginoon na kasama ninyo, Oh Juda at Jerusalem: huwag kayong mangatakot, o manganglupaypay man: bukas ay magsilabas kayo laban sa kanila; sapagka't ang Panginoon ay sumasa inyo. Study the Inner Meaning. Web.

Web.

fh

na

20 At sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan, at nagsilabas sa ilang ng Tecoa: at habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo, at nagsabi, Dinggin ninyo ako, Oh Juda, at ninyong mga taga Jerusalem; sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Dios, sa gayo'y matatatag kayo; sumampalataya kayo sa kaniyang mga propeta, sa gayo'y giginhawa kayo. The Book of Chronicles ( Hebrew: דִּבְרֵי־הַיָּמִים Dīvrē-hayYāmīm) is a book in the Hebrew Bible, found as two books ( 1-2 Chronicles) in the Christian Old Testament. Chronicles is the final book of the Hebrew Bible, concluding the third section of the Jewish Tanakh, the Ketuvim ("Writings"). Web. Web. Web.

2 Mga Cronica 20:15 2 Mga Cronica 20:15 RTPV05 Sinabi niya, "Makinig kayo, Haring Jehoshafat, at kayong mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh: 'Huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Basahin ang Buong Kabanata. Web.

 1. Select low cost funds
 2. Consider carefully the added cost of advice
 3. Do not overrate past fund performance
 4. Use past performance only to determine consistency and risk
 5. Beware of star managers
 6. Beware of asset size
 7. Don't own too many funds
 8. Buy your fund portfolio and hold it!

ic

2 Chronicles 21:15-20 English Revised Version (ERV). 15 and thou shalt have great sickness by disease of thy bowels, until thy bowels fall out by reason of the sickness, day by day.. Web.

fe

2 Chronicles 9:9-15 New King James Version (NKJV). 9 And she gave the king one hundred and twenty talents of gold, spices in great abundance, and precious stones; there never were any spices such as those the queen of Sheba gave to King Solomon.. What other Tusk - The Ultimate Fleetwood Mac Tribute concerts are happening near the Rams Head On Stage show? On Tusk - The Ultimate Fleetwood Mac Tribute tours, there are usually numerous options for fans to check out Tusk - The Ultimate Fleetwood Mac Tribute in person, whether for the Tusk - The Ultimate Fleetwood Mac Tribute Rams Head On Stage show in Annapolis on Feb 16 or in nearby tour..

xo

sk

Web. Mar 2014 - Jan 201511 months. Croatia, Zagreb. Supporting the Ministry of Public Administration in Zagreb towards further development of a competence frame of managerial and non-managerial positions, including a competence frame; profiles, appraisal cycle, training materials, train the trainers and a manual.. . The breakfast's adherence to scripture's call to pray for leaders and our nation (2 Chronicles 7:14) has helped to add a powerful dimension to the prayer lives of thousands of attendees, and. Web. Chronicles largely parallels the Davidic narratives in the Books of Samuel and the Books of Kings. This book tells about Solomon's reign, temple, fame and wealth. It also tells the story about the twenty kings of Judah, spirituals failure, and the resultant destruction of the temple and Jerusalem, and national exile..

a. it seems the main lesson 2 Chronicles has to teach us is a call to undivided loyalty to Jesus b. this is the consistent theme to be gleaned from the lives of the kings of Judah 6. And while that is again the theme of this passage, we also see the call to do our part 7. We must trust God, YES a. we must yield to Him, COMPLETELY b. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Chronicles 21 ... 15 At ikaw ay magkakasakit ng mabigat, na sakit ng iyong tiyan, hanggang sa lumabas ang loob ng iyong tiyan dahil sa sakit araw-araw. ... 20 May tatlongpu't dalawang taon siya nang siya'y magpasimulang maghari,.

Web. Web.

sg

rx

ko

Web. Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 At si Salomon na anak ni David ay tumibay sa kaniyang kaharian, at ang Panginoon niyang Dios ay sumakaniya, at pinadakila siyang mainam. 2 At si Salomon ay nagsalita sa buong Israel, sa mga pinunong kawal ng lilibuhin at dadaanin, at sa mga hukom, at sa bawa't prinsipe sa buong Israel, na mga pangulo ng mga .... 13 But Jeroboam caused an ambush to go around behind them; so they were in front of Judah, and the ambush was behind them. 14 And when Judah looked around, to their surprise the battle line was at both front and rear; and they () cried out to the Lord, and the priests sounded the trumpets..

May 12, 2009 · YOUR BATTLE IS THE LORD’S (see 2 Chronicles 20:15) The reason I am writing this is to remind you the battle you are facing is not yours, but God’s. If you are a child of his, you can be certain that Satan will “rage against you.” In 2 Chronicles 20, a great multitude came against God’s people.. 2 Chronicles 20:15 Context Crossref Comm Hebrew Verse (Click for Chapter) New International Version He said: “Listen, King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem! This is what the LORD says to you: ‘Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God’s. New Living Translation.

2 Chronicles 20:15 Context Crossref Comm Hebrew Verse (Click for Chapter) New International Version He said: “Listen, King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem! This is what the LORD says to you: ‘Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God’s. New Living Translation. 17 Kayo'y hindi magkakailangan na makipaglaban sa pagbabakang ito: magsilagay kayo, magsitayo kayong panatag, at tingnan ninyo ang pagliligtas, ng Panginoon na kasama ninyo, Oh Juda at Jerusalem: huwag kayong mangatakot, o manganglupaypay man: bukas ay magsilabas kayo laban sa kanila; sapagka't ang Panginoon ay sumasa inyo. Study the Inner Meaning.

2 Mga Cronica 7:14. 14 Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad; akin ngang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain.

rm

at

vt

Web. 1 at si josaphat ay natulog na kasama ng kaniyang mga magulang, at nalibing na kasama ng kaniyang mga magulang sa bayan ni david: at si joram na kaniyang anak ay naghari na kahalili niya. 2 at siya'y nagkaroon ng mga kapatid, na mga anak ni josaphat, na si azarias, at si jehiel, at si zacharias, at si azarias, at si michael, at si sephatias:. 2 Chronicles 21:15-20 English Revised Version (ERV). 15 and thou shalt have great sickness by disease of thy bowels, until thy bowels fall out by reason of the sickness, day by day.. The breakfast's adherence to scripture's call to pray for leaders and our nation (2 Chronicles 7:14) has helped to add a powerful dimension to the prayer lives of thousands of attendees, and.

Web. May 12, 2009 · YOUR BATTLE IS THE LORD’S (see 2 Chronicles 20:15) The reason I am writing this is to remind you the battle you are facing is not yours, but God’s. If you are a child of his, you can be certain that Satan will “rage against you.” In 2 Chronicles 20, a great multitude came against God’s people..

ji

2 Chronicles 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At ang espiritu ng Dios ay suma kay Azarias na anak ni Obed: 2 At siya'y lumabas na sinalubong si Asa, at sinabi niya sa kaniya, Dinggin ninyo ako, Asa, at buong Juda at Benjamin: ang Panginoon ay sumasa inyo samantalang kayo'y sumasa kaniya: at kung inyong hanapin siya, siya'y masusumpungan ninyo; nguni't kung pabayaan ninyo siya, kaniyang pababayaan kayo..

zn

xt

Web.

Web. May 12, 2009 · YOUR BATTLE IS THE LORD’S (see 2 Chronicles 20:15) The reason I am writing this is to remind you the battle you are facing is not yours, but God’s. If you are a child of his, you can be certain that Satan will “rage against you.” In 2 Chronicles 20, a great multitude came against God’s people.. The breakfast's adherence to scripture's call to pray for leaders and our nation (2 Chronicles 7:14) has helped to add a powerful dimension to the prayer lives of thousands of attendees, and. Web. Web.

dd

px

ue

Web. Chapter 20 -. 2 Chronicles. 1 It came to pass after this also, that the children of Moab, and the children of Ammon, and with them other beside the Ammonites, came against Jehoshaphat to battle. 1 At nangyari, pagkatapos nito, na ang mga anak ni Moab, at ang mga anak ni Ammon, at pati ng iba sa mga Ammonita, ay naparoon laban kay Josaphat upang .... New Revised Standard Version Updated Edition. 13 Meanwhile, all Judah stood before the Lord, with their little ones, their wives, and their children. 14 Then the spirit of the Lord came upon Jahaziel son of Zechariah, son of Benaiah, son of Jeiel, son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph, in the middle of the assembly. 15 He said. Web. 12 Oh aming Dios, hindi mo ba hahatulan sila? sapagka't wala kaming kaya laban sa malaking pulutong na ito na naparirito laban sa amin, ni hindi man nalalaman namin kung anong marapat gawin; nguni't ang aming mga mata ay nasa iyo. Study the Inner Meaning. 2 Chronicles 20:15 New International Version 15 He said: "Listen, King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem! This is what the Lord says to you: 'Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God's. Read full chapter 2 Chronicles 20:15 in all English translations 2 Chronicles 19. Chronicles largely parallels the Davidic narratives in the Books of Samuel and the Books of Kings. This book tells about Solomon's reign, temple, fame and wealth. It also tells the story about the twenty kings of Judah, spirituals failure, and the resultant destruction of the temple and Jerusalem, and national exile.. 1 it came to pass after this also, that the children of moab, and the children of ammon, and with them other beside the ammonites, came against jehoshaphat to battle. 2 then there came some that told jehoshaphat, saying, there cometh a great multitude against thee from beyond the sea on this side syria; and, behold, they be in hazazon-tamar,. 2. He encouraged them to trust in God, though the danger was very threatening ( 2 Chronicles 20:15; 2 Chronicles 20:15 ): " Be not afraid; you have admitted fear enough to bring you to God, do not now admit that which will drive you to God, do not now admit that which will drive you from him again..

Web.

zm

qg

uq

Web. 1 at ang espiritu ng dios ay suma kay azarias na anak ni obed: 2 at siya'y lumabas na sinalubong si asa, at sinabi niya sa kaniya, dinggin ninyo ako, asa, at buong juda at benjamin: ang panginoon ay sumasa inyo samantalang kayo'y sumasa kaniya: at kung inyong hanapin siya, siya'y masusumpungan ninyo; nguni't kung pabayaan ninyo siya, kaniyang. 2 Chronicles 13:13-15New American Standard Bible. 13 But Jeroboam had set an ambush to come from behind, so that Israel was in front of Judah and the ambush was behind them. 14 When Judah turned around, behold, [ a]they were attacked both from front and rear; so they cried out to the Lord, and the priests blew the trumpets. 15 Then the men of. Jul 31, 2017 · I will give thee riches. Solomon had chosen wisdom and knowledge that he might honor God in the sight of his people. And in return God honored him, and supplemented his choice with abundant wealth. This reminds one of the constant teaching of Jesus. He who seeks his life loses it; but to lose it is to save it in the best and deepest sense.. 2 Chronicles 13:13-15New American Standard Bible. 13 But Jeroboam had set an ambush to come from behind, so that Israel was in front of Judah and the ambush was behind them. 14 When Judah turned around, behold, [ a]they were attacked both from front and rear; so they cried out to the Lord, and the priests blew the trumpets. 15 Then the men of. 2 Chronicles 15 Asa's Religious Reforms. 1 At ang espiritu ng Dios ay suma kay Azarias na anak ni Obed: 2 At siya'y lumabas na sinalubong si Asa, at sinabi niya sa kaniya, Dinggin ninyo ako, Asa, at buong Juda at Benjamin: ang Panginoon ay sumasa inyo samantalang kayo'y sumasa kaniya: at kung inyong hanapin siya, siya'y masusumpungan ninyo; nguni't kung pabayaan ninyo siya, kaniyang pababayaan. Web. 1 at si josaphat ay natulog na kasama ng kaniyang mga magulang, at nalibing na kasama ng kaniyang mga magulang sa bayan ni david: at si joram na kaniyang anak ay naghari na kahalili niya. 2 at siya'y nagkaroon ng mga kapatid, na mga anak ni josaphat, na si azarias, at si jehiel, at si zacharias, at si azarias, at si michael, at si sephatias:. 2 Chronicles 20:15-30 New Living Translation 15 He said, "Listen, all you people of Judah and Jerusalem! Listen, King Jehoshaphat! This is what the Lord says: Do not be afraid! Don't be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours, but God's. 16 Tomorrow, march out against them.

Web. 2 Chronicles 20:15 Context Crossref Comm Hebrew Verse (Click for Chapter) New International Version He said: “Listen, King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem! This is what the LORD says to you: ‘Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God’s. New Living Translation. Web. Tag: 2 Chronicles 20:15-17 Overcoming incredible odds "15 Thus says the Lord to you: 'Do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's 17 You will not need to fight in this battle. Position yourselves, stand still and see the salvation of the Lord, who is with you, O Judah and Jerusalem!'.

ol

cy

pc

Web. Web. Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 At si Salomon na anak ni David ay tumibay sa kaniyang kaharian, at ang Panginoon niyang Dios ay sumakaniya, at pinadakila siyang mainam. 2 At si Salomon ay nagsalita sa buong Israel, sa mga pinunong kawal ng lilibuhin at dadaanin, at sa mga hukom, at sa bawa't prinsipe sa buong Israel, na mga pangulo ng mga. Web.

Web.

 1. Know what you know
 2. It's futile to predict the economy and interest rates
 3. You have plenty of time to identify and recognize exceptional companies
 4. Avoid long shots
 5. Good management is very important - buy good businesses
 6. Be flexible and humble, and learn from mistakes
 7. Before you make a purchase, you should be able to explain why you are buying
 8. There's always something to worry about - do you know what it is?

us

cz

vj

Web. Web. 2 Chronicles 13:13-15New American Standard Bible. 13 But Jeroboam had set an ambush to come from behind, so that Israel was in front of Judah and the ambush was behind them. 14 When Judah turned around, behold, [ a]they were attacked both from front and rear; so they cried out to the Lord, and the priests blew the trumpets. 15 Then the men of. 2 Chronicles 9:9-15 New King James Version (NKJV). 9 And she gave the king one hundred and twenty talents of gold, spices in great abundance, and precious stones; there never were any spices such as those the queen of Sheba gave to King Solomon.. Web. Web. Web.

1 at si josaphat ay natulog na kasama ng kaniyang mga magulang, at nalibing na kasama ng kaniyang mga magulang sa bayan ni david: at si joram na kaniyang anak ay naghari na kahalili niya. 2 at siya'y nagkaroon ng mga kapatid, na mga anak ni josaphat, na si azarias, at si jehiel, at si zacharias, at si azarias, at si michael, at si sephatias:. 12 At dumating ang isang sulat sa kaniya na mula kay Elias na propeta, na sinasabi, Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Dios ni David na iyong ama, sapagka't hindi ka lumakad ng mga lakad ni Josaphat na iyong ama, o ng mga lakad man ni Asa na hari sa Juda: 13 Kundi ikaw ay lumakad ng mga lakad ng mga hari sa Israel, at iyong pinasamba sa .... Web. 1 at si josaphat ay natulog na kasama ng kaniyang mga magulang, at nalibing na kasama ng kaniyang mga magulang sa bayan ni david: at si joram na kaniyang anak ay naghari na kahalili niya. 2 at siya'y nagkaroon ng mga kapatid, na mga anak ni josaphat, na si azarias, at si jehiel, at si zacharias, at si azarias, at si michael, at si sephatias:.

sh

ha

sv

Web.

 • Make all of your mistakes early in life. The more tough lessons early on, the fewer errors you make later.
 • Always make your living doing something you enjoy.
 • Be intellectually competitive. The key to research is to assimilate as much data as possible in order to be to the first to sense a major change.
 • Make good decisions even with incomplete information. You will never have all the information you need. What matters is what you do with the information you have.
 • Always trust your intuition, which resembles a hidden supercomputer in the mind. It can help you do the right thing at the right time if you give it a chance.
 • Don't make small investments. If you're going to put money at risk, make sure the reward is high enough to justify the time and effort you put into the investment decision.

ne

The Top 10 Investors Of All Time

pp

wx

.

2 Cronica 20:8 Full Chapter 2 Cronica 20:10 → 9 Kung ang kasamaan ay dumating sa amin, ang tabak ng kahatulan, o salot, o kagutom, kami ay magsisitayo sa harap ng bahay na ito, at sa harap mo, (sapagka't ang iyong pangalan ay nasa bahay na ito,) at kami ay dadaing sa iyo sa aming pagdadalamhati, at kami ay iyong didinggin at ililigtas. Translate:. Web.

wt

oj
Editorial Disclaimer: Opinions expressed here are author’s alone, not those of any bank, credit card issuer, airlines or hotel chain, or other advertiser and have not been reviewed, approved or otherwise endorsed by any of these entities.
Comment Policy: We invite readers to respond with questions or comments. Comments may be held for moderation and are subject to approval. Comments are solely the opinions of their authors'. The responses in the comments below are not provided or commissioned by any advertiser. Responses have not been reviewed, approved or otherwise endorsed by any company. It is not anyone's responsibility to ensure all posts and/or questions are answered.
ld
nw
fx

pt

lr

Web.

er
11 years ago
pd

Tag: 2 Chronicles 20:15-17 Overcoming incredible odds “15 Thus says the Lord to you: ‘Do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God’s 17 You will not need to fight in this battle. Position yourselves, stand still and see the salvation of the Lord, who is with you, O Judah and Jerusalem!’. Web. 2 Chronicles 1:9-15 World Messianic Bible British Edition (WMBBE). 9 Now, Lord God, let your promise to David my father be established; for you have made me king over a people like the dust of the earth in multitude.

va
11 years ago
jk

2 Chronicles 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At ang espiritu ng Dios ay suma kay Azarias na anak ni Obed: 2 At siya'y lumabas na sinalubong si Asa, at sinabi niya sa kaniya, Dinggin ninyo ako, Asa, at buong Juda at Benjamin: ang Panginoon ay sumasa inyo samantalang kayo'y sumasa kaniya: at kung inyong hanapin siya, siya'y masusumpungan ninyo; nguni't kung pabayaan ninyo siya, kaniyang pababayaan kayo.. Mar 2014 - Jan 201511 months. Croatia, Zagreb. Supporting the Ministry of Public Administration in Zagreb towards further development of a competence frame of managerial and non-managerial positions, including a competence frame; profiles, appraisal cycle, training materials, train the trainers and a manual.. Tag: 2 Chronicles 20:15-17 Overcoming incredible odds “15 Thus says the Lord to you: ‘Do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God’s 17 You will not need to fight in this battle. Position yourselves, stand still and see the salvation of the Lord, who is with you, O Judah and Jerusalem!’.

Web. 2 Mga Cronica 15:7 - Nguni't mangagpakalakas kayo, at huwag manglata ang inyong mga kamay; sapagka't ang inyong mga gawa ay gagantihin. 中文 čeština Nederlands Français ქართული ენა Deutsch हिंदी Italiano 日本語 한국어 മലയാളം Português Pyccĸий Srpski, Српски Español Svenska Tagalog. 13 But Jeroboam caused an ambush to go around behind them; so they were in front of Judah, and the ambush was behind them. 14 And when Judah looked around, to their surprise the battle line was at both front and rear; and they () cried out to the Lord, and the priests sounded the trumpets.. 2 Mga Cronica 20:15 Study | 15 At kaniyang sinabi, Dinggin ninyo, buong Juda, at ninyong mga taga Jerusalem, at ikaw na haring Josaphat: ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, Huwag kayong mangatakot, o manglupaypay man dahil sa malaking karamihang ito; sapagka't ang pakikipagbaka ay hindi inyo, kundi sa Dios. Study the Inner Meaning.

hk
11 years ago
lk

2 Chronicles - TAGALOG. Read the Bible. Ask a Question. Get an Answer. ... Ch. 15; Asa's Religious Reforms; Ch. 16; Asa's Last Years; Ch. 17; Jehoshaphat Reigns in Judah; Ch. 18; Jehoshaphat Allies with Ahab; The Defeat and Death of Ahab; Ch. 19; Jehoshaphat's Reforms; Ch. 20; Jehoshaphat's Prayer; The Lord Delivers Judah; The End of. . Web. Last Week's Top Questions ()What does Revelation 3:11 mean where it says, “Behold, I am coming quickly! Hold fast what you have, that no one may take your crown.”. Web.

zs
11 years ago
vy

1 at ang espiritu ng dios ay suma kay azarias na anak ni obed: 2 at siya'y lumabas na sinalubong si asa, at sinabi niya sa kaniya, dinggin ninyo ako, asa, at buong juda at benjamin: ang panginoon ay sumasa inyo samantalang kayo'y sumasa kaniya: at kung inyong hanapin siya, siya'y masusumpungan ninyo; nguni't kung pabayaan ninyo siya, kaniyang. The breakfast's adherence to scripture's call to pray for leaders and our nation (2 Chronicles 7:14) has helped to add a powerful dimension to the prayer lives of thousands of attendees, and.

Web.

Web.

dz
11 years ago
om

13 But Jeroboam caused an ambush to go around behind them; so they were in front of Judah, and the ambush was behind them. 14 And when Judah looked around, to their surprise the battle line was at both front and rear; and they () cried out to the Lord, and the priests sounded the trumpets..

kv
11 years ago
mg

Mar 2014 - Jan 201511 months. Croatia, Zagreb. Supporting the Ministry of Public Administration in Zagreb towards further development of a competence frame of managerial and non-managerial positions, including a competence frame; profiles, appraisal cycle, training materials, train the trainers and a manual.. Web. Chronicles largely parallels the Davidic narratives in the Books of Samuel and the Books of Kings. This book tells about Solomon's reign, temple, fame and wealth. It also tells the story about the twenty kings of Judah, spirituals failure, and the resultant destruction of the temple and Jerusalem, and national exile.. Web.

iq
11 years ago
or

Web. Web.

wi
10 years ago
mq

Web. Scripture: 2 Chronicles 20:1–25. John Piper Jan 20, 1985. Ask Pastor John. Dismiss the Devil with a Song. Sep 30, 2020. Scripture: 2 Chronicles 20:21–22. John Piper.

jg

rh
10 years ago
hs

ld

nw
10 years ago
lm

ok

1 at nangyari, pagkatapos nito, na ang mga anak ni moab, at ang mga anak ni ammon, at pati ng iba sa mga ammonita, ay naparoon laban kay josaphat upang makipagbaka. 2 nang magkagayo'y nagsiparoon ang iba na nagsipagsaysay kay josaphat, na nagsasabi, may lumalabas na isang lubhang karamihan laban sa iyo na mula sa dako roon ng dagat na mula sa.

Web.

iu

ka
10 years ago
vy
Reply to  ef

2 Chronicles 15 Asa's Religious Reforms. 1 At ang espiritu ng Dios ay suma kay Azarias na anak ni Obed: 2 At siya'y lumabas na sinalubong si Asa, at sinabi niya sa kaniya, Dinggin ninyo ako, Asa, at buong Juda at Benjamin: ang Panginoon ay sumasa inyo samantalang kayo'y sumasa kaniya: at kung inyong hanapin siya, siya'y masusumpungan ninyo; nguni't kung pabayaan ninyo siya, kaniyang pababayaan ....

fn
10 years ago
bh

fk

dp

vn
10 years ago
gn

Scripture: 2 Chronicles 20:1–25. John Piper Jan 20, 1985. Ask Pastor John. Dismiss the Devil with a Song. Sep 30, 2020. Scripture: 2 Chronicles 20:21–22. John Piper. .

2 Mga Cronica 20:15 Study | 15 At kaniyang sinabi, Dinggin ninyo, buong Juda, at ninyong mga taga Jerusalem, at ikaw na haring Josaphat: ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, Huwag kayong mangatakot, o manglupaypay man dahil sa malaking karamihang ito; sapagka't ang pakikipagbaka ay hindi inyo, kundi sa Dios. Study the Inner Meaning.

13 But Jeroboam caused an ambush to go around behind them; so they were in front of Judah, and the ambush was behind them. 14 And when Judah looked around, to their surprise the battle line was at both front and rear; and they () cried out to the Lord, and the priests sounded the trumpets.. 1 at si josaphat ay natulog na kasama ng kaniyang mga magulang, at nalibing na kasama ng kaniyang mga magulang sa bayan ni david: at si joram na kaniyang anak ay naghari na kahalili niya. 2 at siya'y nagkaroon ng mga kapatid, na mga anak ni josaphat, na si azarias, at si jehiel, at si zacharias, at si azarias, at si michael, at si sephatias:. Web. Web.

Web.

pt

ww
9 years ago
sg

Web.

al
8 years ago
ma

pz
7 years ago
xg

Web. Web.

fy
1 year ago
xi

Web.

ad
fs
fj
2 Cronica 20:8 Full Chapter 2 Cronica 20:10 → 9 Kung ang kasamaan ay dumating sa amin, ang tabak ng kahatulan, o salot, o kagutom, kami ay magsisitayo sa harap ng bahay na ito, at sa harap mo, (sapagka't ang iyong pangalan ay nasa bahay na ito,) at kami ay dadaing sa iyo sa aming pagdadalamhati, at kami ay iyong didinggin at ililigtas. Translate:
Last Week's Top Questions ()What does Revelation 3:11 mean where it says, “Behold, I am coming quickly! Hold fast what you have, that no one may take your crown.”
Web
1 Chronicles 3:20-24 New King James Version (NKJV). 20 and Hashubah, Ohel, Berechiah, Hasadiah, and Jushab-Hesed—five in all.
Web